SeniorNet Uppsala

Gå till innehållet

Huvudmeny

Årsstämma 2018

Klubben

SeniorNet Uppsala
   Verksamhetsberättelse 2017


Vid årsstämman den 23 februari valdes följande:
Styrelse
    Birgitta Avholm ordf.       1 år
   Kerstin Johansson          2 år
   Beatrice Johansson        2 år
   Gunhild Kullenberg        2 år    
Kvarstående ledamöter
   Nina Jonsson                1 år kvar
    Sune Beijer                  1 år kvar
   Harley Thomas            1 år kvar  
Revisorer
   Ingor Lind    omval          1 år
  Lennart Brandt  omval     1 år
  Olle Åkerlind  omval        1 år
Valberedning
 Lars Fosselius  omval      1 år
 Verna Isaksson  nyval     1 år

Styrelsen har under året haft tolv protokollförda sammanträden.

Månadsmöten har hållits 7 ggr under året på träffpunkten Storgatan 11. Olika föredrag och tips presenterades, och fika serverades till självkostnadspris.
Under våren var ämnena: Skapa en hemsida.  Datorsäkerhet. Bra gratisprogram. Visa bilder på olika sätt
Höstens ämnen var: Windows 10. Service och support, Kommunikation.
Mötena, utom årsstämman i februari, har varit öppna för alla seniorer.  De har varit välbesökta.

Utbildning. Samtliga kurser har hållits på Storgatan 11.  Både vår och höst har vi haft kortkurser i Windows 10, Mapp och filhantering (2 omgångar per termin) och Bildhantering.   Under hösten dessutom en kortkurs i LibreOffice kalkyl,  en grundkurs steg 2 och en Fördjupningskurs. Under våren tvingades vi ställa in en grundkurs och en fördjupningskurs p.g.a. sjukdom. Kurserna har varit i stort sett fulltecknade.
Klubben har tagit ut kursavgifter på 250 kr (10 gånger) och 100 kr (3 – 4 gånger).     
Dessutom har Sune Beijer genomfört 2 st. introduktionskurser på 5 ggr med max 6 deltagare på träffpunktens bärbara datorer. Dessa kurser har gått i träffpunktens regi.  
Utan en entusiastisk kår av medhjälpare, hade detta inte gått att genomföra. TACK!

Datorhjälpen. Under året har datorhjälpen, där medlemmar kommit för att få hjälp med olika problem, blivit mycket populär. Den har ordnats på tisdagseftermiddagar. Den har även varit ett stöd för övriga kursdeltagare. Tack till de duktiga ledare som ställt upp.

Hemsidan
www.seniornetuppsala.se sköts av Birgitta Avholm och Harley Thomas, som försöker hålla den uppdaterad.  Här kan man hitta skrivna sammanfattningar från alla månadsmöten, rapport från årsstämman, samt allt aktuellt som händer i klubben.

Medlemsutskick via mejl med en tjänst från SeniorNet Sweden, har under hösten gått ut med aktuell information till alla medlemmar.

SeniorNet Sweden. Klubben representerades på årsstämman i Stockholm av ordföranden Birgitta Avholm och sekreteraren Nina Johnsson. Vår klubbadministratör Kerstin Johansson blev där invald i styrelsen för SeniorNet Sweden

UPS. Klubben är medlem av Uppsalapensionärernas Samarbetsråd, UPS, som driver
träffpunkten Storgatan 11.
Ordföranden representerade på UPS årsmöte och höstmöte, samt på förtroenderådets möten.  Samarbetet med träffpunkten Storgatan 11 har varit gott och intensivt. Förutom månadsmöten och kurser har vi använt lokalerna för planeringsmöten och styrelsesammanträden.
60+mässan. Under våren deltog klubben i 60+mässan i IFU arena, mot att vi höll några offentliga föredrag. Det var positivt och spred kunskap om vår klubb.
En jullunch anordnades enligt tradition för klubbens funktionärer på Storgatan 11 i december.  

Medlemsantal vid årsskiftet 170 st.

Ekonomin redovisas separat.

Styrelsen för SeniorNet Uppsala den 7 februari 2018.

Birgitta Avholm ordförande   Harley Thomas v ordförande

Nina Jonsson sekreterare    Beatrice Johansson kassör

Kerstin Johansson klubbadministratör  Gunhild KullenbergÅrsstämma SeniorNet Uppsala
Dagordning

Stämmans öppnande
Godkännande av dagordning
Val av ordförande vid stämman
Val av sekreterare vid stämman
Val av två justerare tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Fastställande av röstlängd
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse
Föredragning av revisorernas berättelse
Fastställande av balans- och resultaträkning
Beslut om resultatdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Fråga om arvoden för styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Beslut om antalet styrelseledamöter
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter
Val av revisorer och revisorsuppleant
Val av valberedning
Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor samt inkomna motioner
Årsstämmans avslutande 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn