SeniorNet Uppsala

Gå till innehållet

Huvudmeny

Stadgar

Klubben

.

Stadgar för SeniorNet Uppsala

§ 1   Namn
SeniorNet Uppsala är en lokal klubb under riksorganisationen SeniorNet Sweden. Klubbens styrelse skall ha sitt säte i Uppsala.

§ 2   Ändamål
Klubben skall främja äldre personers användning av den datoriserade informationsteknikens möjligheter till kommunikation och informationstjänster.
Klubben skall vara demokratisk samt ideologiskt och partipolitiskt obunden.

§ 3 Verksamhet
SeniorNet Uppsala skall verka inom IT-området för äldre personers behov genom att bland annat arbeta för
att skapa fysiska och elektroniska mötesplatser
att anordna utbildning för seniorer för att underlätta deras utnyttjande av tjänster och andra aktiviteter på Internet.
att uppmuntra till ett brett deltagande i SeniorNet för att förebygga social isolering och knyta kontakter mellan äldre och yngre generationer
att i övrigt följa de övergripande inriktningar och stimuleringar som är fråntagna av riksorganisationen SeniorNet Sweden.

§ 4 Medlemskap
Klubben vänder sig i första hand till fysiska personer över 55 år, som genom sitt medlemskap vill främja klubbens ändamål, och som åtar sig att följa fastställda stadgar.
Juridisk person – privat eller offentlig organisation eller institution – kan antas som medlem, varvid årsavgift beslutas från fall till fall.
Varje medlem har en röst i samband med årsstämma.
Medlemskap i SeniorNet Uppsala erhålles under förutsättning att föreskriven årsavgift är inbetald och registrerad hos SeniorNet Sweden.

§ 5 Ordinarie årsstämma
SeniorNet Uppsala skall hålla årsstämma före april månads utgång.
Kallelse till årsstämman skall ske via e-post och på klubbens hemsida samt genom annons i Uppsala Nya Tidning minst två veckor före mötet.
Vid SeniorNet Uppsalas årsstämma skall följande ärenden behandlas:
Stämmans öppnande
Godkännande av dagordning
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justerare tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Fastställande av röstlängd
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Föredragning av revisorernas berättelse
Fastställande av balans- och resultaträkning
Beslut om resultatdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Fråga om arvoden för styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Beslut om antalet styrelseledamöter
Val av ordförande
Val av styrelseledamöter
Val av revisor och revisorsuppleant
Val av valberedning
Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor samt inkomna motioner
Stämmans avslutande

Enskild årsstämmodeltagare kan genom fullmakt företräda högst en icke närvarande medlem.
Årsstämmoprotokoll skall justeras av stämmans ordförande och de av årsstämman utsedda justerarna.

§ 6 Extra föreningsstämmastämma
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner lämpligt, eller då revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det.
Vid sådant extra stämma får endast de ärenden behandlas för vilka stämman utlysts.

§ 7 Styrelse
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter utsedda av årsstämman.
Årsstämman väljer ordförande medan den valda styrelsen i övrigt vid ett konstituerande möte inom sig utser vice ordförande, kassör och sekreterare.
Styrelsen skall upprätta budget samt till årsstämman framlägga verksamhetsberättelse med årsredovisning och förslag till balansräkning, bistå och övervaka de projekt som startats av klubben och handlägga medlemsfrågor under mandatperioden.

§ 8 Mandattid
Ordförande väljs på ett år
Styrelsen utses för en tid av två år med möjlighet till omval. Första året utses minst hälften på ett år, övriga på två år.

§ 9 Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst två av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsesammanträden skall dock hållas minst två gånger per verksamhetsår.
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras, vilket skall justeras av ordföranden och en ledamot som vid sammanträdet utsetts till justerare.

§ 10 Räkenskaper, revision
Klubbens räkenskapsår är kalenderår. Av årsstämman utsedd revisor och suppleant har skyldighet att under verksamhetsåret granska styrelsens förvaltning.

§ 11 Firmateckning
Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsens ordförande, av den ledamot som styrelsen bemyndigar.

§ 12 Stadgeändring
Beslut om stadgeändring kan fattas av två på varandra följande årsstämmor eller en ordinarie årsstämma och en föregående eller efterföljande extra föreningsstämma. Tidsrymden mellan ordinarie och extra stämma måste vara minst två månader.

§ 13 Upplösning av klubben
För upplösning av SeniorNet Uppsala krävs beslut motsvarande det som beskrivs i § 12. Beslut om upplösning måste fattas med minst ¾ majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena. Vid klubbens upplösning skall beslutas om fördelning av klubbens tillgångar.

Detta stadgeförslag har godkänts av SeniorNet Uppsalas årsmöte den 26 fabruari 2015 och på
Extra allmän stämma den 7 maj 2015.
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn